ภัยแล้ง

ภัยแล้ง ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเป็นปกติเกินกว่าความต้องการของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ภัยแล้งมีผลกระทบที่หลากหลายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้ เช่น การสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร, ขาดแคลนน้ำใช้ในการดื่มและใช้ทำสิ่งต่างๆ, การลดรายได้ของชาวนาและชาวสวน, การเสื่อมโทรมของน่านน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค, การลดคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำ, การเสื่อมโทรมของป่าและสัตว์ป่า, และสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยและกิจกรรมมนุษย์อื่นๆ

 

ภัยแล้ง หมายถึง หายนะ ความขาดแคลน

ภัยแล้ง หมายถึง (Drought) เป็นสภาวะที่มีความขาดแคลนของน้ำเกิดขึ้นเป็นเวลานานในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งสามารถเกิดได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น การลดลงของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในระยะเวลานาน, ความร้อนสูงทำให้การระเหยของน้ำจากพืชและผิวน้ำเพิ่มขึ้น, การใช้น้ำในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมากเกินไป, และสภาวะธรรมชาติอื่นๆ เช่น ป่าไหม้ หรือสภาวะภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผลให้เกิดภัยแล้งได้ในบริเวณใกล้เคียง

การจัดการภัยแล้งมีความสำคัญ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยอาจมีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดการการใช้น้ำที่ยั่งยืน, การเก็บรักษาน้ำฝนและน้ำบาดาลในช่วงฤดูฝน เพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง, การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการสูญเสียน้ำ และการส่งเสริมการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในกลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์แนวทางในการปรับตัวและรับมือกับภัยแล้ง เช่น การพัฒนาพืชที่ทนทานต่อสภาวะแล้ง, การใช้เทคโนโลยีเพื่อการปลูกพืชและการบำบัดน้ำในระบบที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น, และการสร้างระบบการเตือนภัยแล้งที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนและป้องกันเมื่อเกิดภัยแล้ง

และไม่ได้มีเพียงแค่นี้ภัยแล้งที่เกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั้งในพื้นที่เมือง และชนบท นอกจากนี้ยังสามารถเกิดในหลายภูมิภาคของโลก โดยส่วนใหญ่เกิดในภูมิภาคและประเทศที่มีฤดูแล้งยาวนานและฝนตกน้อย และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดภัยแล้ง เช่น ภูมิอากาศและลักษณะภูมิภาคทางธรรมชาติ เช่น พื้นที่ที่มีอากาศแห้งและอากาศร้อนสูง เช่น ทะเลทราย อาภิบาลภูมิอากาศดินแดนแถบเขตร้อน แถบเขตเผาบ้านและอื่นๆ  รวมไปถึง ภัยแล้งในประเทศไทย ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน

การเกิดภัยแล้งขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อความสมดุลของนิเวศและเศรษฐกิจของพื้นที่นั้น ซึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยแล้งมาก ๆ อาจมีผลกระทบที่รุนแรงกับการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความขาดแคลนทางอาหารและน้ำ ลดผลผลิต และส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น

ภัยแล้งในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเผชิญกับภัยแล้งอย่างสม่ำเสมอในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภูมิอากาศและลักษณะภูมิภาคที่มีฤดูแล้งยาวนานและฝนตกน้อย ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช การเลี้ยงสัตว์ และการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง

ภัยแล้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูแล้ง ที่มีฝนตกน้อยหรือไม่ตกเลยเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมและประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นต้องพบกับขาดแคลนทรัพยากรน้ำและอาหาร ผลกระทบสำคัญที่เกิดขึ้นรวมถึงการลดผลผลิตการเกษตร สูญเสียรายได้ของเกษตรกร และความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำในประเทศซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างยากลำบากในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง

ยกตัวอย่าง ข่าวภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี 2563 ประเทศไทยเคยเกิดภัยแล้งรุนแรงที่ยาวนานจนถึงกลางปีเนื่องจากปริมาณฝนมีต่ำกว่าค่าปกติมากถึง 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ทำให้พื้นที่นั้นยังคงแล้งอย่างต่อเนื่องทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน และเนื่องจากการที่ปริมาณฝนค่อนข้างมีน้อยทำให้พื้นที่เหล่านี้เกิดภาวะภัยแล้งขึ้น และยังมีปริมาณความต้องการการใช้น้ำที่มากกว่าในอดีตด้วยส่งผลให้ผลกระทบของภัยแล้งครั้งนี้มีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านผ่านมา

 

กระบวนการเกิดภัยแล้ง สาเหตุและผลกระทบ

ภัยแล้งเกิดจากการขาดน้ำหรือขาดฝนในระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรน้ำลดลงและมี ภัยแล้ง ผลกระทบ ต่อระบบนิเวศและชีวิตทั้งในสัตว์และพืช กระบวนการเกิด ภัยแล้ง สาเหตุ มีดังนี้

 • การขาดน้ำ: ภัยแล้งเกิดเมื่อจำนวนน้ำที่เข้าสู่ระบบน้ำลดลงหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชและสัตว์ในพื้นที่ที่มีภัยแล้ง การขาดน้ำทำให้เกิดความเจ็บป่วยในพืช ชะลอการเจริญเติบโต และส่งผลให้พืชเหี่ยวเฉาก่อนที่จะตาย สัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีภัยแล้งอาจไม่พบแหล่งน้ำเพียงพอในการดื่ม ทำให้เกิดสภาวะขาดน้ำและความตายของสัตว์ได้
 • ลมและระบบอากาศ: ลมและระบบอากาศสามารถเป็นปัจจัยที่ส่งผลในการเกิดภัยแล้งได้ ลมแรงอาจทำให้การระเหยของน้ำจากพืชและผิวโคนดินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ลมแรงยังสามารถทำให้การเกิดฝนลดลง และเพิ่มการระเหยของน้ำจากผิวน้ำ เป็นต้น
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นการเพิ่มอุณหภูมิท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วนในระบบอุณหภูมิโลกระดับสูง หรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการเตรียมการฝนฤดูฝน สามารถเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้งได้
 • ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์: กิจกรรมมนุษย์เช่นการใช้น้ำในปริมาณมากเพื่อการเกษตรหรืออุตสาหกรรม การก่อสร้างเขื่อนปิดลำน้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน สามารถทำให้ทรัพยากรน้ำลดลงและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้งได้
 • การเติบโตของประชากร: การเพิ่มประชากรที่มีอายุสูงขึ้น การเพิ่มจำนวนประชากรที่ต้องการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการใช้งานทางอุตสาหกรรม สามารถทำให้เกิดความเครียดในทรัพยากรน้ำและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้งได้

นี่เป็นกระบวนการหลักในการเกิดภัยแล้ง แต่ความเป็นไปได้ของภัยแล้งและสาเหตุที่เกิดภัยแล้งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์และสภาวะทางภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค องค์กรและหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านภัยแล้งสามารถทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อการจัดการและการป้องกันภัยแล้งให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของพื้นที่นั้นๆ

 

วิธีป้องกันภัยแล้ง อย่างเหมาะสม

วิธีป้องกันภัยแล้ง เป็นกระบวนการที่คุณภาพและความเหมาะสมกับสภาวะและลักษณะทางภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิภาค นี่คือบางวิธีทั่วไปที่ใช้ในการป้องกันภัยแล้ง

 • การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ: การจัดการและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการประหยัดน้ำในการเกษตรและอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการน้ำ เช่นระบบการเก็บรักษาน้ำฝน ระบบการนำน้ำไปใช้ทางการเกษตรแบบหยอดน้ำ และการสร้างอินเฟิร์นดิบสำรองน้ำ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวน้ำฝน: การใช้ถังเก็บน้ำฝน ระบบการนำน้ำฝนไปใช้ในการเกษตร หรือระบบการใช้น้ำฝนในการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ประหยัดน้ำ: การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้น้ำอย่างประหยัด เช่นการใช้ระบบน้ำหยอดในการให้น้ำพืช การใช้ระบบน้ำหยดในการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับน้ำ
 • การวางแผนการใช้ทรัพยากรดินและพืช: การวางแผนการใช้ทรัพยากรดินและพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการใช้วิธีการเพาะปลูกที่สามารถต้านทานภัยแล้งได้ การปรับปรุงคุณภาพดิน และการเลือกใช้พืชที่มีความทนทานต่อภัยแล้ง
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ: การเพิ่มความตระหนักและการส่งเสริมให้ผู้คนใช้น้ำอย่างระมัดระวังและประหยัด เช่นการสอนการประหยัดน้ำในโรงเรียนและที่ทำงาน การแบ่งปันความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในการจัดการน้ำ เป็นต้น
 • การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการภัยแล้ง: การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบและการคาดการณ์ภัยแล้ง การพัฒนาระบบการส่งเสริมการตรวจวัดและการจัดการข้อมูลเพื่อเตือนภัยแล้ง และการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวน้ำเพื่อป้องกันการสูญเสียของน้ำในช่วงภัยแล้ง

ความสำคัญของการป้องกันภัยแล้งนั้นอยู่ที่การทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการรับมือกับสภาวะภัยแล้ง และเพื่อให้มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การนำเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรมาใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันภัยแล้งและการบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งในระยะยาว

 

ภัยแล้ง สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกัน สิ่งสำคัญ

ภัยแล้ง สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกัน ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสาเหตุการเกิดนั้นมีความเป็นไปได้จากหลายปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ก็มีความเป็นไปได้ของภัยแล้งและสาเหตุที่เกิดภัยแล้งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์และสภาวะทางภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาคด้วย และผลกระทบต่างๆที่เกิดจากภัยแล้งส่วนใหญ่ คือ สภาวะการขาดแคลนน้ำ ที่ส่งผลไปถึงส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร การเติบโตของประชากรรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของมนุษย์

ดังนั้นแล้วการรู้สาเหตุรวมไปถึงผลกระทบและ วิธีป้องกันภัยแล้ง จึงเป็นสิ่งสำคัญและควรมีองค์กรหรือหน่วยงานที่ช่วยรับผิดชอบในด้านนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดการพร้อมทั้งป้องกันอย่างเหมาะสม

 

สามารถอัพเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์อื่นๆที่น่าสนใจได้เพิ่มเติม

พลังงานทดแทน จากธรรมชาติที่ยั่งยืน

ธรณีวิทยา องค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติและโลก

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องทำ

สิ่งแวดล้อม รอบตัวมนุษย์และความสำคัญ


สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่

http://www.regaloempresario.com